Hướng dẫn sửa lỗi 421 Too Many Connections (8) From This IP Error trong FileZilla

Sửa lỗi 421 Too Many Connections (8) from this IP trong FileZilla

Phương pháp được khuyên dùng để sửa lỗi này là giới hạn kết nối cùng lúc trong cấu hình FTP client. Từng bước được liệt kê bên dưới cho bạn biết cách làm thế nào để cấu hình FileZilla FTP client và đặt giới hạn kết nối cùng lúc:

  1. Mở FileZilla FTP Client.
  2. Truy cập File và mở Site Manager.

3. Chọn (1) và nhấn tab Transfer Settings (2). Tiếp tục chọn Limit number of simultaneous connections (3) và nhấn vào Maximum number of connections (4) để chọn số kết nối. Số lượng kết nối phụ thuộc vào nhà cung cấp hosting của bạn cho phép bao nhiêu. Thông thường ESC sẽ cho kết nối tối đa 4 connections.

Sau đó nhấn nút OK (5) để lưu cấu hình và tiến hành connections lại.

By Nguyen Manh Cuong

Nguyen Manh Cuong is the author and founder of the nguyendiep blog. With over 14 years of experience in Online Marketing, he now runs a number of successful websites, and occasionally shares his experience & knowledge on this blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *